تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
جامعه شناسی 
دانشگاه تهران 
 
خارج